15-off 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,15 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: TopKoi Farm

Kohaku,14 cm
Yoyok - Kediri
Handling: Mbah Kung Koi

Kohaku,15 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Taisho Sanshoku,14 cm 

Dominikus Rosario - Bandung

Handling: Samurai Koi Centre

Taisho Sanshoku,15 cm 

Kawai Koi - Bali

Handling: Tobel Koi 

 Taisho Sanshoku,14 cm 

Krisna Mandiri Koi - Blitar

Handling: BFC

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,15 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

Showa Sanshoku,15 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

Showa Sanshoku,15 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: TopKoi Farm

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,14 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Shiro Utsuri,15 cm
Soejanto Illis - Surabaya
Handling: Yamakoshi Indonesia

Shiro Utsuri,15 cm
Danny koi hobies - Bali
Handling: Tobel Koi

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,13 cm
Richie Salim - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Koromo,12 cm
Yosi Koi - Sidoarjo
Handling: Rico Nirwana

Koromo,15 cm
Bali Negara Koi - Negara
Handling: Bali Negara Koi 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,15 cm
YR - Bandung
Handling: Yung Koi

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin A,15 cm 

BlitarRaya Koi Farm - Blitar

Handling: Bima Koi

 Kinginrin A,13 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: TopKoi Farm

 Kinginrin A,15 cm 

Yusro - Kediri

Handling: Sumber Rejeki

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Moyomono,13 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: TopKoi Farm

 Hikari Moyomono,15 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: TopKoi Farm

 Hikari Moyomono,14 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: TopKoi Farm

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kawarimono,15 cm 

Iponk - Gresik

Handling: wwfarm

 Kawarimono,15 cm 

Sukariyani - Blitar

Handling: BKC

 Kawarimono,15 cm 

Cahya Koi - Surabaya

Handling: Cahya Koi

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,14 cm
Julius Madew - Jakarta
Handling: Yamakoshi Indonesia

Doitsu,15 cm
Anjar Isnawan - Blitar
Handling: Tri Utomo

Doitsu,15 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,15 cm
Anton - Blitar
Handling: Sagato Koi

Hi Ki Utsurimono,15 cm
I-Yon Koi - Malang
Handling: Yung Koi

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,15 cm 

mnc - Malang

Handling: Iwakkoi 

 Bekko,15 cm 

Iponk - Gresik

Handling: wwfarm

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shusui,15 cm 

Nirwana Koi Center - Jakarta

Handling: Nirwana Koi Centre

Shusui,13 cm 

Sucipto - Surabaya

Handling: Lelang 

 Shusui,15 cm 

Djamroji - Tulungagung

Handling: BKC

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Asagi,15 cm 

Achun Go - Semarang

Handling: Go Koi

 Asagi,15 cm 

LuDo Koi - Bandung

Handling: LuDo Koi

Asagi,15 cm 

Fauna F.F. - Jember

Handling: Fauna F.F. 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin B,15 cm 

Danny Wiguna - Yogyakarta

Handling: Dans Koi

 Kinginrin B,15 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: TopKoi Farm

 Kinginrin B,15 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: TopKoi Farm

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,15 cm
Soejanto Illis - Surabaya
Handling: Yamakoshi Indonesia

Tancho,14 cm
Joko - Blitar
Handling: Bima Koi

Tancho,15 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm