15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65 on 70 off

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,68 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre
Kohaku,68 cm
Michael Widjaya - Jakarta
Handling: Koi Castle
Kohaku,70 cm
Paulino K - Surabaya
Handling: Dedy

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Taisho Sanshoku,68 cm
Hernando Yuwono - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre
Taisho Sanshoku,68 cm
Wira M Widjaja - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre
Taisho Sanshoku,69 cm
Wira M Widjaja - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,70 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Pras PTC
Showa Sanshoku,70 cm
Mulyono - Surabaya
Handling: Pras PTC
Showa Sanshoku,68 cm
Fafan Fahmirullah - Surabaya
Handling: Herman DH

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin A,68 cm
Wira M Widjaja - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre

Kinginrin A,67 cm
Henry Koesuma - Tangerang
Handling: Nirwana Koi Centre

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hikari Moyomono,70 cm
Henry Usman - Medan
Handling: Samurai Koi Centre
Hikari Moyomono,70 cm
Richard Makassar - Makassar
Handling: Lelang

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shusui,70 cm
Henry Usman - Medan
Handling: Samurai Koi Centre
Shusui,67 cm
Jimmy - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre
Shusui,67 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin B,68 cm
Yohanes Edy - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Tancho,70 cm
Imam Hanafi Said - Bekasi
Handling: Samurai Koi Centre