15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-off 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,55 cm
Aurio Wanandi - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Kohaku,55 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

Kohaku,55 cm
Jonathan Prasojo - Surabaya
Handling: SKC

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,54 cm
Fandi Reza - Kediri
Handling: Agung Koi Farm

Taisho Sanshoku,55 cm
Reza Teguh Rianto - Surabaya
Handling: RTR

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,53 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Twin Koi

Showa Sanshoku,55 cm
Hernando Yuwono - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Showa Sanshoku,55 cm
Jonathan Prasojo - Surabaya
Handling: SKC

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,53 cm
Eka Rahmat Setiadi - Surabaya
Handling: RTR

Shiro Utsuri,53 cm
Kusuma Chendia - Malang
Handling: Dedy

Shiro Utsuri,53 cm
Santoso. - Surabaya
Handling: Rico Nirwana

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,54 cm
Henry Usman - Medan
Handling: tomodachi

Goshiki,52 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,55 cm
Kuncoro Tanudirjo - Surabaya
Handling: MKC

Kinginrin A,52 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Twin Koi

Kinginrin A,55 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,55 cm
Mawar 21 Koi Center - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi

Hikari Moyomono,53 cm
Djudju Suryana - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Hikari Moyomono,54 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,54 cm
Jimmy - Surabaya
Handling: Herman

Kawarimono,55 cm
Ivan Wiharja - Surabaya
Handling: Lelang

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,53 cm
Gagah Wibowo - Sidoarjo
Handling: Rico Nirwana

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,53 cm
Budi - Surabaya
Handling: Pras PTC

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,53 cm
Kenkoi - Surabaya
Handling: Kenkoi

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin B,52 cm
Budiono Wijanto - Jakarta
Handling: Twin Koi
Kinginrin B,54 cm
Irwan Tantio - Surabaya
Handling: Panitia
 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,53 cm
Ir. Yudi Wiharsa (Moci Lampion) - Sukabumi
Handling: Toro BNC

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3