Regular Winner

16-20 cm

15-on 20-off 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,18 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Kohaku,19 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: TopKoi Farm

Kohaku,20 cm
Budi H - Surabaya
Handling: Lelang

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Taisho Sanshoku,20 cm 

Dominikus Rosario - Bandung

Handling: Samurai Koi Centre

 Taisho Sanshoku,19 cm 

Bardie - Tangerang

Handling: SKF

Taisho Sanshoku,18 cm 

Edwar Gani - Bandung

Handling: SKF 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,20 cm
James Wisan - Makassar
Handling: Samurai Koi Centre

Showa Sanshoku,20 cm
Andrew Hadi Wibowo - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Showa Sanshoku,18 cm
Sudjarwo - Blitar
Handling: Sudjarwo

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shiro Utsuri,18 cm 

Hadi Cahyono - Surabaya

Handling: Lelang

 Shiro Utsuri,20 cm 

Rumah Koi Palembang - Palembang

Handling: Mahesa Tirta Koi

 Shiro Utsuri,20 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: Mulia Koi Farm

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Koromo,20 cm 

Mawar 21 Koi Center - Surabaya

Handling: Mawar 21 Koi

Koromo,20 cm 

Mawar 21 Koi Center - Surabaya

Handling: Mawar 21 Koi 

 Koromo,16 cm 

David Hartono - Banyuwangi

Handling: LuDo Koi

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin A,19 cm 

Nirwana Koi Center - Jakarta

Handling: Nirwana Koi Centre

 Kinginrin A,17 cm 

Alex Siagian - Jakarta

Handling: Nirwana Koi Centre

Kinginrin A,17 cm 

LuDo Koi - Bandung

Handling: LuDo Koi 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Moyomono,20 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: Mulia Koi Farm

 Hikari Moyomono,19 cm 

Nirwana Koi Center - Jakarta

Handling: Nirwana Koi Centre

Hikari Moyomono,19 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: Lelang 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,20 cm
Wahyu Firnas - Jombang
Handling: Burhan Koi

Kawarimono,18 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: BKC

Kawarimono,20 cm
Handry Susanto - Surabaya
Handling: Pras PTC

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,20 cm
Royal Holy Water - Klaten
Handling: Jakarta Koi Centre

Doitsu,20 cm
Soejanto Illis - Surabaya
Handling: Yamakoshi Indonesia

Doitsu,18 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hi Ki Utsurimono,18 cm 

LuDo Koi - Bandung

Handling: LuDo Koi

 Hi Ki Utsurimono,18 cm 

mnc - Malang

Handling: Iwakkoi

 Hi Ki Utsurimono,20 cm 

Ndan Mar - Surabaya

Handling: Melati Koi

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,20 cm 

Kawai Koi - Bali

Handling: Tobel Koi 

 Bekko,19 cm 

Dawud - Kediri

Handling: DD Koi

 Bekko,20 cm 

TT Koi Malang - Malang

Handling: Yung Koi

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,17 cm
Christian TKC - Tangerang
Handling: Toro BNC

Shusui,17 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

Shusui,17 cm
A Hong - Jember
Handling: Twin Koi

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,18 cm
Galaxy Koi - Tulungagung
Handling: Twin Koi

Asagi,16 cm
Achun Go - Semarang
Handling: Go Koi

Asagi,19 cm
A Hong - Jember
Handling: Twin Koi

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,20 cm
Yani Koi - Surabaya
Handling: KW

Hikari Mujimono,19 cm 
Ichwan Hamid - Sukabumi
Handling: Toro BNC

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,20 cm
Soejanto Illis - Surabaya
Handling: Yamakoshi Indonesia

Kinginrin B,18 cm
Budi Santoso - Sragen
Handling: BKC

Kinginrin B,20 cm
Edi Santoso - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,19 cm
Showa Koi Farm - Surabaya
Handling: Lelang

Tancho,20 cm
Larry Lion Lie - Surabaya
Handling: SKF

Tancho,19 cm
Didit - Kediri
Handling: Didit

21-25 cm

15-on 20-on 25-off 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,23 cm
Fandi Reza - Kediri
Handling: Agung Koi Farm

Kohaku,24 cm
Deny Hr - Kediri
Handling: Banyu Biru

Kohaku,22 cm
James Wisan - Makassar
Handling: Samurai Koi Centre

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Taisho Sanshoku,24 cm 

Dominikus Rosario - Bandung

Handling: Samurai Koi Centre

 Taisho Sanshoku,25 cm 

Ido Koi - Bandung

Handling: Seblu Yoyo

 Taisho Sanshoku,23 cm 

Yani Koi - Surabaya

Handling: KW City

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Showa Sanshoku,25 cm 

Ali Imron - Blitar

Handling: BKC

Showa Sanshoku,24 cm 

Leroy - Surabaya

Handling: Cah MuKC 

Showa Sanshoku,25 cm 

Deny Hr - Kediri

Handling: Banyu Biru 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shiro Utsuri,21 cm 

Kenkoi - Surabaya

Handling: Kenkoi

 Shiro Utsuri,23 cm 

Mawar 21 Koi Center - Surabaya

Handling: Mawar 21 Koi

Shiro Utsuri,25 cm 

Dominikus Rosario - Bandung

Handling: Samurai Koi Centre 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Koromo,25 cm 

Ali Imron - Blitar

Handling: BKC

 Koromo,24 cm 

Dominikus Rosario - Bandung

Handling: Samurai Koi Centre

 Koromo,23 cm 

Asia Koi - Pasuruan

Handling: Asia Koi

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin A,23 cm 

Hapsaro Koi - Tangerang

Handling: Plat AG Koi

Kinginrin A,24 cm 

Mulyadi - Tulungagung

Handling: Bima Koi 

Kinginrin A,21 cm 

Angkawijaya - Banyuwangi

Handling: RTR 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Moyomono,23 cm 

Wilson Subandi - Malang

Handling: Jakarta Koi Centre

 Hikari Moyomono,25 cm 

Nirwana Koi Center - Jakarta

Handling: Nirwana Koi Centre

 Hikari Moyomono,25 cm 

Mulyono - Surabaya

Handling: Mulia Koi Farm

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kawarimono,24 cm 

Fauna F.F. - Jember

Handling: Fauna F.F.

 Kawarimono,25 cm 

Janto Juntani - Tasikmalaya

Handling: Good One Koi

Kawarimono,21 cm 

Oma Koi - Malang

Handling: Oma Koi 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,25 cm 

Darpa Arta Koi - Surabaya

Handling: Darpa Arta Koi 

Doitsu,24 cm 

Showa Koi Farm - Surabaya

Handling: Showa Koi Farm 

 Doitsu,23 cm 

Edy - Solo

Handling: Samurai Koi Centre

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hi Ki Utsurimono,21 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: TopKoi Farm

 Hi Ki Utsurimono,24 cm 

Putu Siyoga - Bali

Handling: Yusron

Hi Ki Utsurimono,24 cm 

Rumah Koi Palembang - Palembang

Handling: Mahesa Tirta Koi 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Bekko,25 cm 

Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Handling: Mulia Koi Farm

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shusui,24 cm 

Cah MuKC - Madiun

Handling: Cah MuKC

Shusui,23 cm 

Johan - Surabaya

Handling: Mawar 21 Koi 

Shusui,25 cm 

Angin Prayitno Aji - Blitar

Handling: BKC 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Asagi,23 cm 

Rumah Koi Palembang - Palembang

Handling: Mahesa Tirta Koi

 Asagi,22 cm 

Dawud - Kediri

Handling: DD Koi

 Asagi,23 cm 

Christian I Lo - Surabaya

Handling: TAKF

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,25 cm
Cah MuKC - Madiun
Handling: Cah MuKC

Kinginrin B,25 cm
Max - Surabaya
Handling: Banyu Biru

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,25 cm
Arif.. - Surabaya
Handling: Lelang

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,23 cm
Handry Susanto - Surabaya
Handling: Pras PTC

Tancho,25 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: BKC

Tancho,24 cm
Darpa Arta Koi - Surabaya
Handling: Lelang

31-35 cm

15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-off 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,35 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Kohaku,33 cm 
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Kohaku,33 cm
Mawar 21 Koi Center - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,35 cm
Mawar 21 Koi Center - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi

Taisho Sanshoku,33 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

Taisho Sanshoku,35 cm
Wikkoi Blitar - Blitar
Handling: Wik koi

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,35 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dodo Koi

Showa Sanshoku,32 cm
Chikara - Situbondo
Handling: Iwakkoi

Showa Sanshoku,33 cm
Deny Markas Koi Gunung Sari - Surabaya
Handling: Deny Markas Koi Gunung Sari

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,35 cm
Stephen Gunawan - Jakarta
Handling: Dodo Koi

Shiro Utsuri,34 cm
Yohanes Edy - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

Shiro Utsuri,35 cm
Dawud - Kediri
Handling: DD Koi

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,35 cm
Danar Koi - Blitar
Handling: Nikki Koi

Koromo,35 cm
Bagong - Malang
Handling: Deky Arisandy

Koromo,32 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,34 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Goshiki,35 cm
Herman DH - Blitar
Handling: BKC

Goshiki,33 cm
Wikkoi Blitar - Blitar
Handling: Wik koi

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,33 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Kinginrin A,35 cm
David Fulbertus - Kupang
Handling: Twin Koi

Kinginrin A,35 cm
Herman DH - Blitar
Handling: BKC

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,33 cm
Soegeng Tjahjono - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

Hikari Moyomono,35 cm
Eka Rahmat Setiadi - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi

Hikari Moyomono,34 cm
Hadi Cahyono - Surabaya
Handling: Lelang

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,35 cm
Fernando & Jade - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

Kawarimono,34 cm
Fauna F.F. - Jember
Handling: Fauna F.F.

Kawarimono,32 cm
Fauna F.F. - Jember
Handling: Fauna F.F.

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,34 cm
Maha Whisnu - Blitar
Handling: Whicala Farm

Doitsu,35 cm
Cindra Mintjahyo - Surabaya
Handling: Herman DH

Doitsu,31 cm
Deny Markas Koi Gunung Sari - Surabaya
Handling: Deny Markas Koi Gunung Sari

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,35 cm
Piter - Makassar
Handling: Lelang

Hi Ki Utsurimono,34 cm
Larry Lion Lie - Surabaya
Handling: Herman DH

Hi Ki Utsurimono,32 cm
Edwar Gani - Bandung
Handling: Nikki Koi

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,33 cm
Jatmiko Eka Kusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

Bekko,33 cm
Ir. Yudi Wiharsa (Moci Lampion) - Sukabumi
Handling: Toro BNC

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,34 cm
Irwan Tantio - Surabaya
Handling: Good One Koi

Asagi,33 cm
Amir Hamzah - Surabaya
Handling: Amir Hamzah

Asagi,35 cm
Cah MuKC - Madiun
Handling: Cah MuKC

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,32 cm
Yani Koi - Surabaya
Handling: KW City

Kinginrin B,32 cm
Istana Koi - Makassar
Handling: BKC

Kinginrin B,32 cm
Yohanes Edy - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,32 cm
Mawar 21 Koi Center - Surabaya
Handling: Lelang

Hikari Mujimono,33 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: LuDo Koi

Hikari Mujimono,32 cm
David C - Makassar
Handling: Lelang

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,34 cm
Yogie - Blitar
Handling: BKC

Tancho,33 cm
Yani Koi - Surabaya
Handling: KW City

Tancho,32 cm
Wibowo Santoso - Jakarta
Handling: RTR

26-30 cm

15-on 20-on 25-on 30-off 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,30 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Kohaku,27 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Kohaku,29 cm
Maha Whisnu - Blitar
Handling: Whicala Farm

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Taisho Sanshoku,30 cm 

Hapsaro Koi - Tangerang

Handling: Plat AG Koi

Taisho Sanshoku,30 cm 

Ido Koi - Bandung

Handling: Yung Koi 

Taisho Sanshoku,30 cm 

Danny Wiguna - Yogyakarta

Handling: Dans Koi 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,29 cm
Mulyono - Surabaya
Handling: RTR

Showa Sanshoku,28 cm
Reza Teguh Rianto - Surabaya
Handling: RTR

Showa Sanshoku,29 cm
Mawar 21 Koi Center - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shiro Utsuri,26 cm 

Handoko Lesmana - Surabaya

Handling: Samurai Koi Centre

 Shiro Utsuri,29 cm 

Hapsaro Koi - Tangerang

Handling: Plat AG Koi

 Shiro Utsuri,28 cm 

TT Koi Malang - Malang

Handling: Jakarta Koi Centre

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Koromo,30 cm 

Hapsaro Koi - Tangerang

Handling: Plat AG Koi

 Koromo,29 cm 

SKF - Blitar

Handling: SKF

Koromo,30 cm 

Djamroji - Tulungagung

Handling: BKC 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,28 cm 

Bernhard S A - Tangerang

Handling: Nirwana Koi Centre 

 Kinginrin A,26 cm 

Jakarta Koi Centre - Jakarta

Handling: Jakarta Koi Centre

 Kinginrin A,30 cm 

Dogama Farm - Jakarta

Handling: Dogama

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Moyomono,28 cm 

Nirwana Koi Center - Jakarta

Handling: Nirwana Koi Centre

Hikari Moyomono,28 cm 

Dominikus Rosario - Bandung

Handling: Samurai Koi Centre 

Hikari Moyomono,28 cm 

Sucipto - Surabaya

Handling: Lelang 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,28 cm
Jatmiko Eka Kusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi

Kawarimono,30 cm
M Busron Hanafi - Bekasi
Handling: Tobel Koi

Kawarimono,29 cm
Edwar Gani - Bandung
Handling: SKF

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,30 cm
Angin Prayitno Aji - Blitar
Handling: BKC

Doitsu,29 cm
Oma Koi - Malang
Handling: Oma Koi

Doitsu,26 cm
Reza Teguh Rianto - Surabaya
Handling: RTR

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hi Ki Utsurimono,26 cm 

Reza Teguh Rianto - Surabaya

Handling: RTR

 Hi Ki Utsurimono,27 cm 

Reza Teguh Rianto - Surabaya

Handling: RTR

 Hi Ki Utsurimono,27 cm 

Pemuda Koi - Muntilan

Handling: Bolang

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Bekko,28 cm 

Ally - Yogyakarta

Handling: Yafi Koi

 Bekko,29 cm 

Bagong - Malang

Handling: Deky Arisandy

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shusui,30 cm 

Muhammad Riza - Bandung

Handling: Nirwana Koi Centre

Shusui,27 cm 

Istana Koi - Makassar

Handling: BKC 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,30 cm
Amir Hamzah - Surabaya
Handling: Amir Hamzah

Asagi,28 cm
Arif.. - Surabaya
Handling: Lelang

Asagi,29 cm
Richard Makassar - Makassar
Handling: Lelang

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,29 cm
Showa Koi Farm - Surabaya
Handling: Lelang

Kinginrin B,30 cm
Istana Koi - Makassar
Handling: BKC

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Mujimono,27 cm 

Ichwan Hamid - Sukabumi

Handling: Toro BNC

 Hikari Mujimono,28 cm 

Jimmy - Surabaya

Handling: Good One Koi

 Hikari Mujimono,27 cm 

David C - Makassar

Handling: Lelang

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Tancho,30 cm 

Cindra Mintjahyo - Surabaya

Handling: Herman DH

 Tancho,30 cm 

Iwan Gatot - Solo

Handling: Lelang

 Tancho,29 cm 

Hapsaro Koi - Tangerang

Handling: Plat AG Koi

36-40 cm

15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-off 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,39 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Twin Koi

Kohaku,40 cm
Wilson Subandi - Malang
Handling: F1sh

Kohaku,37 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,39 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

Taisho Sanshoku,40 cm
Mawar 21 Koi Center - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi

Taisho Sanshoku,40 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,40 cm
Yani Koi - Surabaya
Handling: KW City

Showa Sanshoku,38 cm
Budi Santoso - Sragen
Handling: Twin Koi

TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,38 cm
Richie Salim - Bandung
Handling: CKK Koi Farm

Shiro Utsuri,38 cm
Andriawan - Blitar
Handling: wwfarm

Shiro Utsuri,40 cm
Piter - Makassar
Handling: Lelang

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,40 cm
Larry Lion Lie - Surabaya
Handling: SKF

Koromo,38 cm
mnc - Malang
Handling: Iwakkoi

Koromo,38 cm
Istana Koi - Makassar
Handling: BKC

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,39 cm
Handoko Lesmana - Surabaya
Handling: Samurai Koi Sby

Goshiki,36 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,39 cm
Showa Koi Farm - Surabaya
Handling: Showa Koi Farm

Kinginrin A,40 cm
Herman DH - Blitar
Handling: BKC

Kinginrin A,36 cm
Deny Markas Koi Gunung Sari - Surabaya
Handling: Deny Markas Koi Gunung Sari

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,39 cm
Eka Rahmat Setiadi - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,36 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Kawarimono,40 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: RTR

Kawarimono,40 cm
Kenkoi - Surabaya
Handling: Kenkoi

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,38 cm
SKF - Blitar
Handling: SKF

Doitsu,40 cm
Krisna Mandiri Koi - Blitar
Handling: BFC

Doitsu,39 cm
Piter - Makassar
Handling: Lelang

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,40 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: MKC

Hi Ki Utsurimono,40 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,39 cm
Nur Cholis - Kediri
Handling: Planet Koi

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,40 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

Shusui,37 cm
Jonathan Prasojo - Surabaya
Handling: SKC

Shusui,38 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,40 cm
Darpa Arta Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi

Asagi,40 cm
Jimmy - Surabaya
Handling: Good One Koi

Asagi,40 cm
Piter - Makassar
Handling: Lelang

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,37 cm
Santoso. - Surabaya
Handling: Rico Nirwana

Kinginrin B,40 cm
Gagah Wibowo - Sidoarjo
Handling: Rico Nirwana

Kinginrin B,37 cm
Heng Heng - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,40 cm
Sonny T - Surabaya
Handling: lelang

Hikari Mujimono,40 cm
David C - Makassar
Handling: Lelang

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,40 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi

Tancho,39 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Tancho,40 cm
Asia Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi